หน่วย : บาท   ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561
NAV   10.9096
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)   -0.1537
% เปลี่ยนแปลง (MoM)   -1.39 %