หน่วย : บาท   ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
NAV   11.0819
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)   0.0907
% เปลี่ยนแปลง (MoM)   0.83 %