หน่วย : บาท   ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
NAV   10.9724
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)   -0.1495
% เปลี่ยนแปลง (MoM)   -1.34 %