หน่วย : บาท   ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561
NAV   11.0633
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)   0.0892
% เปลี่ยนแปลง (MoM)   0.81 %