หน่วย : บาท   ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560
NAV   10.9006
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)   -0.1570
% เปลี่ยนแปลง (MoM)   -1.42 %